DikaLink - Övre Vojmådalen

Kulturvägar i Övre Vojmådalen

I Övre Vojmådalen finns två vägar vilka klassificerats som kulturvägar. Det är dels vägen från Dikanäs österut förbi Skansnäs och fram till Mårkan i Storumans kommun, dels vägen Kittelfjäll - Fättjaur.

Dikanäs - Mårkan, väg 1093

Sträckan har en längd av 20 km och nuvarande vägbredd är 5,3 m. Vägen löper genom skog och odlingslandskap samt har karaktär av ödebygsväg.

En kuperad och kurvig grusväg, som till stor del löper genom skogsmark och endast passerar enstaka gårdar. Vägen har förhållandevis stora diken och slänter. Vid bron över Dalsån, ca tre km från Dikanäs, finns rester av den gamla bron vid sidan av den nuvarande, som byggdes i början av 1950-talet.

Sträckan Dikanäs - Skansnäs avsynades 1934 som ödebygdsväg med 3,0 m bredd och sträckan vidare till Mårkan och korsningen med väg 1100 avsynades 1938, också med 3,0 m bredd.

Enligt Vägverkets rekommendationer skall vägens kurviga och backiga karaktär bevaras. Breddning skall undvikas, skapa hellre mötesplatser. Slitlager av grus skall behållas och dikning skall utföras varsamt.

Kittelfjäll - Fättjaur, väg 1088

Sträckan har en längd av 24 km och nuvarande vägbredd är 4,9-6,5 m. Vägen löper huvudsakligen genom skog och har karaktär av ödebygdsväg.

En smal grusväg som böljar fram längs fjällets sydsida intill Vojmån med Borkasjön och Fättjaure, väl anpassad till topografin. Själva vägkroppen är låg med små diken men vissa partier har kraftiga slänter.

Vägen byggdes fram till Fättjaur under 1920-talet som ödebygdsväg och avsynades 1927 med en bredd på 2,5 m.

På flera sträckor längs vägen finns en artrik vägkantsflora.

Enligt Vägverkets rekommendationer skall vägens sträckning och grusbeläggning bevaras. Breddning skall undvikas och dikning utföras varsamt.

Källa: Vägverket, Region Norr


Copyright © 2003-2024  DikaLink

Tidskrifter   Frimärken - Filateli   Dagstidningar online   Sportgrodor   Webringar   Älg - skogens konung   Telefonnummer   Nyheter   Roliga bilder   Värdelöst vetande   Vilda djur   Topplistor   Webblandning   Roliga historier  eXTReMe Tracker